1.png
▶ 산채정식 - 15,000원
 
2.png
▶ 산채버섯찌개정식 - 18,000원
 
3.png
▶ 산채더덕구이정식 - 18,000원

4.png
▶ 산채버섯전골정식 - 18,000원
 
5.png
▶ 산채불고기정식(미국산) - 20,000원
▶ 산채불고기정식(한  우) - 25,000원
 
6.png
▶ 토속정식 - 25,000원
상호명: 속리토속음식점   관리자  
사업자등록증 : 302-02-74678 /  대표 : 이경순  /  주소 : 우)(郵)376-863 충북 보은군 속리산면 법주사로 261 속리토속음식점
                                           전화 : 043-543-3917, 010-5436-3917 / 메일 : kyt0911@hanmail.net / 개인정보관리 책임자 : 이경순