1.png
▶ 산채비빔밥 - 8,000원

2.png
▶ 올갱이해장국 - 8,000원

3.png
▶ 능이버섯해장국 - 10,000원

5.png
▶ 산채돌솥비빔밥 - 10,000원

▶ 특산채비빔밥 - 12,000원

7.png
▶ 송이해장국 - 15,000원

8.png
▶ 송이덮밥 - 15,000원


상호명: 속리토속음식점   관리자  
사업자등록증 : 302-02-74678 /  대표 : 이경순  /  주소 : 우)(郵)376-863 충북 보은군 속리산면 법주사로 261 속리토속음식점
                                           전화 : 043-543-3917, 010-5436-3917 / 메일 : kyt0911@hanmail.net / 개인정보관리 책임자 : 이경순