7.png
▶ 버섯볶음 - <소> 25,000원
               <대> 35,000원
 
7.png
▶ 버섯전골 - <소> 25,000원
 (소고기한우) <대> 40,000원
 
7.png
▶ 능이전골 - <소> 35,000원
 (소고기한우) <대> 50,000원
 
Untitled-4_16.png
▶ 능이초무침 - <소> 40,000원
                 <대> 60,000원


상호명: 속리토속음식점   관리자  
사업자등록증 : 302-02-74678 /  대표 : 이경순  /  주소 : 우)(郵)376-863 충북 보은군 속리산면 법주사로 261 속리토속음식점
                                           전화 : 043-543-3917, 010-5436-3917 / 메일 : kyt0911@hanmail.net / 개인정보관리 책임자 : 이경순