Untitled-1_05.png

 
▶ 올갱이해장국 - 8,000원
토장국에 부추와 아욱 (혹 애기배추) 등을 다슬기와 함께 끓여 시원하고 담백하다.상호명: 속리토속음식점   관리자  
사업자등록증 : 302-02-74678 /  대표 : 이경순  /  주소 : 우)(郵)376-863 충북 보은군 속리산면 법주사로 261 속리토속음식점
                                           전화 : 043-543-3917, 010-5436-3917 / 메일 : kyt0911@hanmail.net / 개인정보관리 책임자 : 이경순